Store: Wollondilly Galerie: www.wollondilly.be

Wijngaardstraat 14, 2000 Antwerpen

 

EVENT:  LOCAL ART & CREATIONS:

Fashion Show: friday 29/03/2019   14u.

Adress: Dr. M. Timmermanslaan 79  2170 Merksem. 

 

 

 

Sjaal: samengesteld uit verschillende soorten zijde stoffen, lengte 140cm  breedte 40cm

De techniek van de assemblage is kenmerkend voor het textielwerk van Trui Demarcke. Onder de naam FIL & BAUKIS ontwerpt ze sjaals, blouses en ander textiel. Die naam roept automatisch reminiscenties op aan het door Ovidius in zijn Metamorfosen beschreven verhaal van Philemon en Baukis. Dat echtpaar werd door de goden beloond omwille van hun gastvrijheid en liefdestrouw: hun huis veranderde in een tempel en het echtpaar veranderde bij hun dood in een eik en een linde, waarvan de stammen in elkaar verwikkeld waren. Ook bij Trui Demarcke is alles verbonden en verweven met elkaar. Stukken zijde worden samengevoegd met wol, verschillende motieven en patronen wisselen met elkaar af. Abstractie gaat hand in hand met concrete vormen en motieven.

Het hedendaags textiel van FIL & BAUKIS draagt onmiskenbaar de persoonlijke stempel van Trui Demarcke: haar visie en de manier waarop diverse stukken en kleuren met elkaar gecombineerd worden, zijn direct herkenbaar. Transparante en gesloten weefsels worden gecombineerd: op die manier komen het onthullen- verhullen op een subtiele manier aan bod. Stukken van een kimono worden samengevoegd met zelf ontworpen prints. De kleurenrijkdom en de pracht van de telkens weer unieke stukken springen in het oog.

Naast de utilitaire functie (de sjaals en blouses zijn namelijk in de eerste plaats gemaakt om gedragen te worden) bezit het werk ook een artistiek en esthetisch oogmerk. De materialen, kleuren en composities vullen elkaar niet alleen aan maar versterken elkaar soms in gewaagde combinaties. Zacht en krachtig tegelijk. Verleidelijk en bereid om geen concessies te doen.

Het creëren van het textiel geschiedt in het atelier met het materiaal als uitgangspunt. De kleuren fungeren als verf en taal om er een sensualiteit en gevoeligheid aan te geven.

In een van zijn aantekenboekjes heeft Proust geschreven dat zijn roman A la recherche du temps perdu vergeleken kan worden met het klaarmaken van ‘boeuf à la mode’: het vlees wordt in een afgesloten pan gebraden zodat er geen enkel aroma, geen enkel sap verloren gaat; iets waar de Fransen de zeer treffende uitdrukking ‘boire son jus’ voor hebben. Proust vergeleek de daad van het creëren dan ook met het raffinement van het langzame stoven, waarbij groenten en kruiden worden toegevoegd zodat het vlees een spons wordt waarin alles wordt opgenomen. Op die manier ontstaat er een geheel dat meer is dan de afzonderlijke delen, elk op zich, waaruit het bestaat, en komt er een herleefde, doorleefde innerlijke werkelijkheid tot uiting. Het textiel van Trui Demarcke draagt deze adem ook alsof stof gebruikt kan worden om een ‘boeuf à la mode’ van textiel te maken.

Inge Braeckman

 

The assemblage technique is typical of Trui Demarcke’s textile works. Under the name FIL & BAUKIS she designs shawls, blouses and other textiles. The name automatically calls forth the story of Philemon and Baucis from Ovid’s Metamorphoses. This elderly couple was rewarded by the gods because of their hospitality, love and fidelity: their house was transformed into a temple and upon their death, the couple change into an oak and a linden, their trunks intertwined. In Demarcke’s work, too, everything is interwoven and intertwined. Pieces of silk are combined with wool, various motifs and patterns alternate. Abstraction goes hand in hand with concrete shapes and motifs.

FIL & BAUKIS’ contemporary textile unmistakably bears Trui Demarcke’s personal stamp: her vision and the way the various parts and colours are combined are distinctly recognizable. Transparent and non-see-through fabrics are combined; thus revealing and concealing elements are subtly present. Parts of a kimono are combined with prints designed by the artist. The rich palette and the beauty of the textiles—time and again unique pieces—strike the eye.

Apart from the utilitarian aspect (the shawls and blouses are in first instance intended to be worn), there is an artistic and aesthetical dimension to the garments. The materials, colours and compositions not only complement each other, but in daring combinations they sometimes also boost each other. Soft and powerful at the same time. Seductive and ready to refuse any concessions whatsoever.

Demarcke creates her textiles in her studio; the materials are the point of departure. The colours function as paint an as a language that fills them with sensuality and sensitivity.

In one of his notebooks, Proust wrote that his novel A la recherche du Temps Perdu can be likened to preparing ‘boeuf à la mode’, for which the meat is braised in a closed pot, so that nothing is lost of the aroma or the juices—the French use the particularly apt expression ‘boire son jus’ (drink one’s juices) for this. Proust therefore also likened the act of creating with the sophistication of slow braising, in which vegetables and herbs are added to the meat, turning it into a sponge that absorbs everything. The result is a whole that is more than the separate ingredients that make up this whole, turning into the expression of a ripe, mature inner reality. Trui Demarcke’s textiles breathes the same atmosphere, as if fabric can be used to make a textile ‘boeuf à la mode’.

Inge Braeckman